Co to jest stopa bezrobocia?

Rodzaje bezrobocia

Zapewne niejeden raz spotkałeś się z określeniem „stopa bezrobocia”. W zasadzie, taki stan rzeczy nie powinien nikogo dziwić. Jest to termin, który stosuje się podczas badań statystycznych czy debat politycznych. Co to jest stopa bezrobocia? Odpowiedź na to pytanie poznasz dzięki przeczytaniu naszego tekstu.

Stopa bezrobocia — podstawowe informacje. Dlaczego liczy się stopę bezrobocia?

Bezrobocie jest definiowane jako stan, w którym osoby znajdujące się w wieku produkcyjnym nie mogą znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. Bezrobocie jest ważnym zjawiskiem z punktu widzenia nauk społecznych (stanowi ono jeden z przejawów wykluczenia społecznego), w związku z czym konieczne jest mierzenie. Statystyki w tym zakresie są od lat jednym z barometrów pokazujących, w jakim stanie znajduje się gospodarka danego państwa.

Jak ustalana jest stopa bezrobocia?

Jeśli chodzi o metodologię, to stopa bezrobocia jest ustalana jako procentowy udział osób bezrobotnych (tj. poszukujących pracy) w stosunku do liczby osób aktywnych zawodowo. Przez tych ostatnich rozumie się osoby bezrobotne oraz pracujące.

W przypadku Polski do ustalenia stopy bezrobocia przyjmuje się dane z urzędów pracy. Taki stan rzeczy oznacza, że stopa bezrobocia ukazuje, jaki jest poziom bezrobocia rejestrowanego w naszej gospodarce. Taki wskaźnik nie jest w stanie w pełni oddać rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, ponieważ nie wszyscy, którzy stracili pracę, rejestrują się w urzędzie. Jednocześnie, stworzenie bardziej miarodajnego wskaźnika jest na chwilę obecną niemożliwe.

Stopa bezrobocia a koniunktura gospodarcza

Poziom stopy bezrobocia jest powszechnie uznawany za odzwierciedlenie tego, jaka jest aktualna kondycja gospodarki w danym kraju. Generalnie, zależność w tym przypadku jest bardzo prosta: im wyższy poziom bezrobocia, tym słabsza gospodarka państwa. Taki stan rzeczy wynika między innymi stąd, że większe bezrobocie oznacza więcej niewykorzystanych mocy produkcyjnych.

Jedną z teorii w tym zakresie jest tzw. prawo Okuna, zgodnie z którym każdy 1 p.p. ”dodatkowego” bezrobocia to spadek produktu krajowego brutto aż o 3 p.p.

Stopa bezrobocia to ważny wskaźnik makroekonomiczny. Pokazuje ona kondycję systemu gospodarczego oraz pomaga w kreowaniu polityki gospodarczej przez państwo. Warto też dodać, że można wyróżnić kilka typów bezrobocia, o czym szerzej piszemy w artykule rodzaje bezrobocia.

Źródła:
Barro R.J., (1997). Makroekonomia, PWE.
– Begg D., Fischer S., Dornbusch R., (2003). Ekonomia t. II (Makroekonomia), PWE.
– Dach Z., Szopa B., (2004). Podstawy makroekonomii, PTE.