Urząd Pracy w pigułce – czym zajmuje się ta instytucja i dlaczego warto z niej skorzystać?

Urzad pracy

Jednym z zadań realizowanych przez państwo jest polityka na rynku pracy. Jej celem jest ograniczanie bezrobocia w naszym kraju, a jeśli takie wystąpi – niwelowanie jego negatywnych skutków. Realizacją zadań z tego obszaru zajmuje się m.in. Urząd Pracy. Jaki jest zakres kompetencji tego organu? Odpowiedź na pytanie znajdziesz w naszym tekście.

Urząd Pracy – zakres wykonywanych zadań

Zadania wykonywane przez Urzędy Pracy można podzielić na kilka głównych grup. Są one następujące:

  • przeciwdziałanie bezrobociu – jest to jeden z ważniejszych obszarów działalności. Obejmuje on: wypłacanie zasiłków, indywidualne konsultacje z osobami bezrobotnymi, prezentowanie im ofert pracy, doradztwo zawodowe itp.,
  • polityka w zakresie rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich – promocja i aktywizacja zatrudnienia na szczeblu lokalnym (powiatowym), udział w targach pracy itp.,
  • realizacja zadań w ramach EFS – realizacja projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • badania i analizy w zakresie rynku pracy – Urząd Pracy zajmuje się monitorowaniem sytuacji na lokalnym rynku pracy. Efektem działań prowadzonych w tym zakresie są szczegółowe sprawozdania, które pokazują m.in. strukturę bezrobocia z uwagi na wiek, płeć, wykształcenie czy wykonywany zawód. Urzędy Pracy przygotowują także zestawienia, w których określa się, które zawody są nadwyżkowe, a na przedstawicieli jakich profesji będzie duże zapotrzebowanie.

Dlaczego warto zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

Trzeba pamiętać, że Urząd Pracy to nie tylko miejsce, w którym można znaleźć oferty pracy czy skorzystać z kursów zawodowych itp. Osoby bezrobotne decydują się na rejestrację w Urzędzie Pracy także z powodu innych korzyści. Jednym z nich są zasiłki dla bezrobotnych. Ale przede wszystkim, dokonanie rejestracji oznacza objęcie bezrobotnego ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ samodzielne opłacanie składki zdrowotnej przez osobę bez pracy to w 2022 roku miesięczny koszt na poziomie wynoszącym co najmniej 559,89 zł (okres styczeń-marzec) lub 570,46 zł (okres kwiecień-czerwiec). Niestety, wydatek na takim poziomie to koszt, na który nie może pozwolić sobie każdy bezrobotny.

Last but not least, rejestracja w Urzędzie Pracy daje możliwość skorzystania z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość środków przyznawanych z tego tytułu to sześciokrotność tzw. średniej krajowej, czyli przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w danym roku. W 2022 roku jest to zatem ponad trzydzieści tysięcy złotych. Wsparcie z tego tytułu jest cenne szczególnie z punktu widzenia drobnych przedsiębiorców.

Kto może zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

Do rejestracji w Urzędzie Pracy uprawnione są osoby, które spełniają m.in. następujące warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • wiek do 60 (w przypadku kobiet) lub 65 (w przypadku mężczyzn) lat,
  • brak prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy itp.,
  • brak zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

Urząd pracy – zadania. Podsumowanie

Urząd Pracy to organ samorządu terytorialnego, który jest kojarzony głównie z wypłatą zasiłku dla bezrobotnych oraz prezentowaniem ofert pracy (ale skuteczniejszą metodą jest szukanie na własną rękę o czym piszemy tutaj). Tymczasem, zadania wykonywane przez ten podmiot są znacznie bardziej różnorodne. Szczegółowe informacje o zadaniach wykonywanych przez te podmioty możesz znaleźć na stronach internetowych miejskich lub powiatowych urzędów pracy.