Zasiłek dla bezrobotnych w pigułce – ile wynosi i kto może z niego skorzystać?

Zasilki dla bezrobotnych

Brak pracy to poważny problem. Bezrobocie prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji, w tym na przykład poczucia wykluczenia społecznego. Jeśli chodzi jednak o bliższą perspektywę, to najbardziej palącym problemem jest spadek dochodów. 

Na szczęście, państwo w ramach polityki na rynku pracy oferuje osobom pozbawionym zatrudnienia wsparcie w postaci zasiłku dla bezrobotnych. Więcej informacji na ten znajdziesz w naszym tekście.

Zasiłek dla bezrobotnych – jaka jest podstawa prawna?

Jeśli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych, to najważniejsze kwestie związane z tą formą wsparcia regulują takie przepisy prawne jak m.in. obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 10.05.2022 roku w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Innym ważnym aktem prawnym jest ustawa z dn. 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Sprawdź też: Gdzie warto szukać i znaleźć pracę?


Zasiłek dla bezrobotnych – jaka jest jego wysokość w 2022 roku?

W 2022 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

  • 1304,10 złotych brutto na miesiąc – w pierwszych 90 dniach (3 miesiącach) prawa do pobierania zasiłku,
  • 1024,10 złotych brutto na miesiąc – w okresie pozostałych 90 dni.

Wyżej wymienione kwoty stanowią 100% kwoty świadczenia dla osób bezrobotnych. Zasiłek w podstawowej wysokości jest wypłacany osobom, w przypadku których okres zatrudnienia przed złożeniem wniosku o zasiłek wynosił od pięciu do dwudziestu lat. Na podwyższoną lub obniżoną pomoc mogą liczyć osoby, które były zatrudnione przez okres wynoszący:

  • mniej niż pięć lat – w takim przypadku wypłaca się co miesiąc wsparcie w wysokości 80% podstawy. W takim ważne jest jednak, by pracownik przepracował co najmniej dwanaście miesięcy w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do Urzędu Pracy,
  • więcej niż dwadzieścia lat – można wówczas liczyć na zwiększone wsparcie (120% podstawowej kwoty pomocy).

Taki stan rzeczy oznacza, że wsparcie z tego tytułu jest znacznie wyższe, niż miało to miejsce jeszcze przed kilku laty.

Zasiłek dla bezrobotnych. Podsumowanie

Zasiłek dla bezrobotnych to cenne wsparcie dla osób, które straciły pracę. Środki z tego tytułu pozwalają na pokrycie najbardziej wymagalnych wydatków. Trzeba jednak pamiętać, że zasiłek dla bezrobotnych nie jest jedyną formą pomocy zapewnianej przez Urząd Pracy. Oprócz tego, do świadczeń wspierających zalicza się m.in. stypendium na czas odbywania szkolenia, dodatek aktywizacyjny itp.